1 Koningen 8: 22-23 en 37-43 | Uw Naam worde geheiligd

Dit betreft de ‘afscheidsdienst’ na 39 jaar actieve dienst als predikant van de PKN

Tekst bij de bloemschikking:

Het is goed voor een mens om een vijgenboom te hebben.Om een plek van rust te hebben, een plek van overdenking en gebed.Een plek waar je herinnerd wordt aan de vrede met God en waar je die vrede kunt oefenen.Een plek ook waar je jezelf voorbereidt op Zijn Komst.Een plek waar je vast vooruit grijpt op het Rijk van God.Een plek waar je de sfeer en het gevoel van het Vrederijk alvast kunt beleven. Een plek waar je je roeping gewaar kunt worden.

tafelschikking

Schriftlezing:

22 Toen wendde Salomo zich naar het altaar van de HEER, ten aanschouwen van de verzamelde Israëlieten, hief zijn handen ten hemel 23 en zei: ‘37 Wanneer er in het land hongersnood of pest uitbreekt, wanneer het gewas wordt getroffen door korenbrand, meeldauw of vraatzuchtige sprink¬hanen, wanneer het volk in eigen land door vijanden bedreigd wordt, wanneer er kortom bij enige ramp of ziekte 38 ook maar iemand van uw volk Israël een smeekgebed tot u richt en zijn handen heft in de richting van deze tempel – ieder onder de druk van het leed dat hem persoonlijk treft –, 39 aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en vergeef hem. Grijp in en geef hem wat hem toekomt, want u weet wat er in hem omgaat. U alleen immers kunt de mens doorgronden. 40 Dan zullen ze in het land dat u aan hun voorouders hebt gegeven hun leven lang ontzag voor u tonen. 41 Ook wanneer een vreemdeling, die niet tot uw volk Israël behoort en die uit een ver land hierheen is gekomen om u te vereren 42 – want ook daar is de faam van uw sterke hand en opgeheven arm doorgedrongen –, wanneer een vreemdeling hierheen komt en een gebed richt naar deze tempel, 43 aan¬hoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en doe wat hij u vraagt. Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen, zoals uw volk Israël dat doet, en zij zullen weten dat uw naam verbonden is aan deze tempel die ik heb gebouwd.