Exodus 30: 22-38 en 31: 12-14 | Heilig of profaan

Schriftlezing:

22 Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt: 23 jij, neem je balsems-van-de-bovenste-plank; vloeiende mirre: vijfmaal honderd delen, kaneel-balsem: de helft daarvan,- vijftig en dubbelhonderd; riet-balsem: vijftig en dubbelhonderd delen; 24 tijm: vijfhonderd delen in de sikkel van het heiligdom; en gestoten olie: een hien. 25 Maken zul je daarvan zalvingsolie voor heiliging, een geur uit de geurwinkel, zoals een geurmenger die maakt; zalvingsolie voor heiliging zal het wezen. 26 Zalven zul je daarmee de tent van samenkomst, de ark met de overeenkomst; 27 de tafel en al zijn gerei, de kandelaar en haar gerei; het altaar voor de wierook; 28 het altaar voor de opgangsgave en al zijn gerei; het bekken en zijn onderstel. 29 Heiligen zul je die en wezen zullen ze een heiligdom van heiliging; al wie ze aanraakt wordt geheiligd. 30 Ook Aäron en zijn zonen zul je zalven; heiligen zul je hen om priester te zijn voor mij. 31 De zonen Israëls zul je toespreken en zeggen: zalvingsolie voor heiliging zal dit voor mij wezen voor al uw generaties; Exodus 30 Literatuur bij Exodus 32 over mensenvlees zal het niet worden uitgegoten en naar het voorschrift daarvan zul je nooit iets maken zoals dat; voor heiliging is het, voor heiliging zal het wezen bij jullie; 33 de man die een geur maakt zoals die en daarvan weggeeft over wat er vreemd aan is, zal worden afgesneden van zijn medemensen! •• 34 Dan zegt de Ene tot Mozes: neem geurige kruiden: druppelhars, barnsteen en stinkgom, geurige kruiden en witte libanon; één op één zal het wezen. 35 Een wierook zul je daarvan maken, een geur zoals een geurmenger maakt; goed gemengd, zuiver, voor heiliging! 36 Fijnwrijven zul je iets daarvan, malen, en daarvan prijsgeven voor het aanschijn van de overeenkomst in de tent van samenkomst, waar ik met jou zal samenkomen; een heiligdom van heiliging zal het voor u wezen. 37 En de wierook die je maakt,- naar dit voorschrift zult ge niet maken voor uzelf; heilig zal het je wezen voor de Ene. 38 Een man die iets maakt als dát om daaraan te ruiken: afgesneden wordt hij van zijn medemensen!

31: 12 Dan zegt de Ene tot Mozes, hij zegt: 13 jij, spreek tot de zonen Israëls en zeg: echt, mijn sabbatten zult ge bewaken; want een teken is dat tussen mij en u voor uw generaties, om te weten dat ik, de Ene, het ben die u heiligt. 14 Bewaken zult ge de sabbat, want heiliging is zij voor u; wie haar ontwijdt zal de dood sterven, ja al wie op haar werk doet,- afgesneden worde die ziel uit de kring van haar medemensen!