FG 1 Corinthiërs 2: 2 | Jezus Christus en Dien gekruisigd | 19-11-1972

Deze dienst, weliswaar een gedeelte daarvan, is de kwaliteit ten spijt, i.v.m. het 25 jarig ambtsjubileum wel in deze serie opgenomen.

1Cor 22Schriftlezing: 1 Corinthiërs 2

1 En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden, of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God. 2 Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd. 3 En ik was bij ulieden in zwakheid, en in vreze, en in vele beving. 4 En mijn rede, en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht; 5 Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. 6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch der oversten dezer wereld, die te niet worden; 7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. 10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. 12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. 16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.

 

Gebed

Zingen: Gezang 216

1 Ik heb U lief, mijn Heer en God,
en niet uit zorg voor hemels lot,
noch wijl Gij straft met hellesmart
degene, die uw liefde tart

 

2 Gij, Jezus, hebt m’ aan ‘t kruis omarmd
en over mij U gans erbarmd.
Gedragen hebt Gij, diep gesmaad,
de brand van nagels, spot en haat.

Wat vloek, verlating, weedom groot,
hebt Gij verdragen tot de dood;
en dat voor mij, een zondaar, Heer,
die daag’lijks nog uw smart vermeer!

 

Zou niet voor U mijn liefde zijn,
o Jezus, dierb’re Jezus mijn?
Niet, opdat ik zou zalig zijn,
noch ook uit angst voor helse pijn.

5 Dat ik die liefde slechts bezat,
waarmee Gij mij hebt liefgehad!
Ik wil U minnen zonder baat,
mijn hoogste goed, mijn Toeverlaat!

Verkondiging

 

 

.