FG 1 Samuël 17: 45b | De Here der Heirschare | 07-11-1982

Tekstgedeelte:

45 David daarentegen zeide tot den Filistijn: Gij komt tot mij met een zwaard, en met een spies, en met een schild; maar ik kom tot u met Naam van den HEERE der heirscharen, den God der slagorden van Israël, Dien gij gehoond hebt.

OP het einde van de dienst wordt gezongen Psalm 68 : 9 Gods wagens, boven ‘t luchtig zwerk, Zijn tien- en tienmaal duizend sterk; Verdubbeld in getalen; Bij hen is Zijne Majesteit, Een Sina‹ in heiligheid, Omringd van bliksemstralen; Gij voert ten hemel op, vol eer; De kerker werd Uw buit, o Heer’. Gij zaagt Uw strijd bekronen Met gaven, tot der mensen troost, Opdat zelfs ‘t wederhorig kroost Altijd bij U zou wonen.