FG Lukas 10: 41-42 | Goede deel kiezen | 05-10-1975

De preek staat niet volledig op de opname….

Schriftlezing:

Lukas 10: 38 En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis. 39 En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde. schilderij van Diego Rodríguez da Silva y Velázquez: Christus bij Martha en Maria » meer 40 Doch Martha was zeer bezig met veel dienens, en daarbij komende, zeide zij: Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe. 

Voor de preek is gezongen Gezang 160

1 Waartoe toch al dat angstig schromen? Komt twijfelzucht ons ooit te sta? Wie moet niet als een zondaar komen, hier enkel leven door gena? O zalig hij, die uit zijn noden tot Jezus en zijn heil gevloden, van Hem alleen de hulp verbeidt! Op ‘t woord des Vaders te vertrouwen, en door ‘t geloof de Zoon ‘t aanschouwen, is hier de ware heiligheid.

2 Geen heiligheid wordt hier gevonden, die niet uit deze wortel groeit: alleen wat God ons doet verkonden werkt, dat gerechtigheid ontbloeit. Vergeefs is al ons moed’loos duchten, vergeefs blijft ons wanhopig zuchten, niets buiten Jezus heeft de smart; de vrees van een ontwaakt geweten moog’ naar Gods wet ons leven meten, ‘t geloof alleen vertroost het hart.

3 O Gij, die onze schuld woudt boeten door uwe gadeloze pijn, o Heiland, leer mij aan uw voeten in eigen oog een zondaar zijn. Bij al mijn deugd, bij al mijn werken, vind ik geen troost, die mij kan sterken, geen hoop, dan die ik op U bouw. Op uw genade zal ik leven, op uw gena de doodsnik geven, o Heer, aan wien ik mij vertrouw!