FG Lukas 22: 31-32 | wie is de meeste

TekstHillegondakerk Rotterdam

Lukas 22: 31-32

31 En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe;

32 Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.

De slotzang is Psalm 118: 11

De steen, dien door de tempelbouwers
Verachtlijk was een plaats ontzegd,
Is, tot verbazing der beschouwers,
Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
Door ‘s Heeren hand alleen geschied;
Het is een wonder in onz’ ogen:
Wij zien het, maar doorgronden ‘t niet.

FG JM 35 kopie