FG Lukas 24: 45 | toen opende Hij hun verstand | 25-04-1993

Schriftlezing:

Lukas 24: 33-49 uitgeschreven zoals wordt voor gelezen

33 En zij, opstaande ter zelfder ure, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elven samenvergaderd, en die met hen waren; 34 Welke zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. 35 En zij vertelden, hetgeen op den weg geschied was, en hoe Hij hun bekend was geworden in het breken des broods. 36 En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede voor ulieden! 37 En zij geschokt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen. 38 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij geschokt, en waarom klimmen zulke overwegingen op in uw hart? 39 Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en geen beenderen, gelijk gij ziet, dat Ik heb. 40 En als Hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten. 41 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten? 42 En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten. 43 En Hij nam het, en at het voor hun ogen. 44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Thora van Mozes, en de Profeten, en Psalmen. 45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. 46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Messias lijden, en van de doden opstaan ten derden dage. 47 En in Zijn Naam gepredikt worden bekering verandering van gezindheid en vergeving der zonden, onder alle volkeren goym uitgaande van Jeruzalem. 48 En gij zijt getuigen van deze dingen. 49 En zie, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.

In aanvulling op de reeds bestaande upload van de verkondiging, heb ik van deze dienst een opname van de volledige dienst ontvangen. Hetwelk ook de kwaliteit van het geluid ten goede is gekomen. Een orde van dienst is nu toegevoegd als bijlage. Deze dienst vond plaats in Rotterdam, over het kerkgebouw heb ik nog geen duidelijkheid.