FG Mattheüs 1: 19-20 | Jozef en Maria | 13-11-1977

 

Schriftlezing:Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam

Mattheüs 1: 18-20

18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest. 19 Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. 20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest;

Psalm 32: 6 klinkt na de verkondiging:

6 Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken, Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t’ allen tijd, Gij, die oprecht van hart en wandel zijt.

Aan het einde van deze dienst is er aandacht voor het 30 jarig ambtsjubileum.

 

In de originele opname is een storende brom aanwezig.
Wellicht heeft het verwijderen daarvan afgedaan aan de geluidskwaliteit.
Doch de verkondiging is zo wel goed te volgen.