FG Mattheüs 28: 19 | weidt in alle volken | 04-1991

Vanaf de 40e tot de 47e minuut is de opname gestoort door een verdraaing in het bandje. De geluids-kwaliteit is ver onder de maat, toch wel navolgbaar.

Schriftlezing:Hillegondakerk Rotterdam

Mattheüs 28: 16-20

16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had. 17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. 18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

FG JM 76

 

 

 

 

 

In de toekomst hoop ik de opname te optimaliseren.