FG Mattheüs 8: 20 | Het volgen van Jezus | 14-02-1982

Matth 814 21

Psalm 19: 4

Des HEEREN wet nochtans Verspreidt volmaakter glans, Dewijl zij ‘t hart bekeert. ‘t Is Gods getuigenis, Dat eeuwig zeker is, En slechten wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt, Vertoont ons ‘t heiligst recht, En kan geen kwaad gedogen. Zijn wil, die ‘t hart verheugt, Eist zuiverheid en deugd, Verlicht de duist’re ogen.

Schriftlezing:

14 En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. schilderij van Rembrandt Harmensz. van Rijn: De genezing van de schoonmoeder van Petrus 15 En Hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar; en zij stond op, en diende henlieden. 16 En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren; 17 Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen. 18 En Jezus, vele scharen ziende rondom Zich, beval aan de andere zijde over te varen. 19 En er kwam een zeker Schriftgeleerde tot Hem, en zeide tot Hem: Meester! ik zal U volgen, waar Gij ook henengaat. 20 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge.

Voor de preek wordt gezongen Gezang 146

1 Komt nu met zang van zoete tonen en u met snarenspel verblijdt! Zingt op en wilt alom betonen, dat gij van harte vrolijk zijt. Juicht God ter eer, zijn lof vermeer’, die zulk een groten werk gedaan heeft voor zijn Kerk!

2 In Israël was dat een wijze, valt met hen ook de Heer te voet: dat elk nu toch God roem’ en prijze, die ons zoveel weldaden doet. Roept overal met groot geschal: “Lof, prijs en dank alleen zij God en anders geen!”

3 De Heer heeft eertijds zijnen volke geholpen uit veel angst en pijn. Hij geeft ja wel een duist’re wolke, maar weer daarna schoon zonneschijn. Lof zij die Heer, die ons ook weer geeft, na veel smart en druk, veel zegen en geluk.

De slotpsalm Psalm 33: 11 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: In Hem verblijdt zich ons gemoed, Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, Dien Naam, zo heilig, groot en goed. Goedertieren Vader, Milde zegenader, Stel Uw vriendlijk hart, Op Wiens gunst wij hopen, Eeuwig voor ons open; Weer steeds alle smart.