FG Romeinen 5: 1 | Vrucht der rechtvaardigheid | 31-10-1976

Schriftlezing:Rom51Romeinen 5: 1-11

1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; 2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt; 4 En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; 5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven. 6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. 7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. 8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. 9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. 10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. 11 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.

Gebed

Zingen Gezang 97

1 Een vaste burcht is onze God, een toevlucht en een toren. Zijn macht bevrijdt van ‘t bange lot, dat ons nu is beschoren. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan; hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog: nooit zag men zijns gelijke.

2 Met onze macht is ‘t niets gedaan: wij zijn alras verloren. Maar d’ een’ge, die ons bij kan staan, God heeft Hem ons verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet, dat Hij de Christus heet. Der legerscharen Heer is onze tegenweer; Hem blijft in ‘t eind de zege.

3 Al trekken op van alle kant de helse legerscharen, wij vrezen niet! De Heer houdt stand, Hij zal zijn volk bewaren. Hoe ook de vijand woedt, wij staan hem voet voor voet, wij tarten zijn geweld; zijn vonnis is geveld: een woord en hij moet wijken.

4 Het woord, dat zult gij laten staan, en niets daarbij verzinnen. De Heer gaat in de strijd vooraan: zijn Geest doet overwinnen. Al rooft g’ ons al ons goed, vrouw, kind, en eer en bloed, ontneem ‘t ons alles vrij! Gij wint er toch niets bij: het Rijk blijft ons behouden!

Preek met het tekst woord van Romeinen 5: 1

Dankgebed

Tot slot wordt gezongen Psalm 138: 1 ‘k Zal met mijn ganse hart Uw eer Vermelden, Heer’, U dank bewijzen. ‘k Zal U in ‘t midden van de goon, Op hogen toon, Met psalmen prijzen; Ik zal mij buigen, op Uw eis, Naar Uw paleis, Het hof der hoven, En, om Uw gunst en waarheid saam, Uw groten Naam Eerbiedig loven.