Handelingen 1: 6 | Het herstel van het koningschap voor Israël

Schriftlezing:

1 Koningen 8: 10. En het geschiedt bij de uittocht van de priesters uit het heiligdom: de Wolk vervult het huis van de Ene. 11. De priesters zijn niet bij machte te blijven staan om dienst te doen, vanwege de verschijning van de Wolk; want de glorie van de Ene vervult het huis van de Ene.

Openbaringen 14: 14. En ik zag, en zie: een witte wolk, en op de wolk was gezeten iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. 15. En een andere engel kwam uit de tempel, schreeuwend met grote stem tot hem die zetelde op de wolk: zend uw sikkel uit en oogst, want het uur om te oogsten is gekomen, want overrijp is de oogst van de aarde! 16. En die op de wolk zat wierp zijn sikkel over de aarde en de aarde werd geoogst.

Handelingen 1: 1. Het eerste verhaal heb ik gedaan over alles, o Teofilus, wat Jezus begonnen is te doen en te onderrichten 2. tot op de dag dat hij, door heilige geestesadem, opdracht heeft gegeven aan de apostelen die hij heeft uitgekozen, en is opgenomen. 3. Aan hen heeft hij ook, na zijn lijden, zich in vele merktekenen levend getoond; gedurende veertig dagen heeft hij zich aan hen laten zien en tot hen gesproken over het koningschap van God. 4. Als hij met hen samen is, is zijn verkondiging aan hen: van Jeruzalem niet wijken, maar er blijven wachten op wat de Vader heeft aangekondigd en ge van mij hebt gehoord; 5. want Johannes heeft gedoopt met water, maar gij zult worden gedoopt met heilige geestesadem, niet lang na deze dagen! 6. Zij dan, samengekomen, hebben hem de vraag gesteld en gezegd: heer, gaat u in déze tijd voor Israël het koningschap herstellen? 7. Hij zegt tot hen: het is niet aan u de tijden of momenten te kennen die de Vader in de eigen volmacht heeft gesteld; 8. maar ge zult kracht opnemen van de heilige Geest die over u komt, en ge zult getuigen van mij in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria, ja tot het uiteinde der aarde! 9. Terwijl hij dat zegt wordt hij, terwijl zij toekijken, opgeheven, en een wolk neemt hem weg van hun ogen. 10. Als zij, terwijl hij weggaat, naar de hemel staren,- zie, twee mannen zijn bij hen komen staan in witte kleren, 11. die ook zéggen: Galilese mannen, wat staat ge te kijken naar de hemel?- hij, Jezus, die van u weg is opgenomen ten hemel, zal op dezelfde wijze als ge hebt aanschouwd dat hij naar de hemel wegging, kómen!