Matthéüs 1: 1-21 | Vleeswording van de Christus

Schriftlezing:

1.Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. 2.Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers,3.Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram,4.Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon,5.Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï,6.Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria,7.Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf,8.Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia,9.Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia,10.Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia,11.Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. 12.Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel,13.Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor,14.Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud,15.Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob,16.Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. 17.Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties. 18.De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.19.Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.20.Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.21.Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’