Romeinen 7 | De liefde van de Jood

Schriftlezing

7Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren. 8Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood. 9Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven, 10en het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn; 11want de zonde heeft uitgaande van het gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood. 12Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. 13Is dan het goede mijn dood geworden? Volstrekt niet! Maar de zonde heeft, opdat zij zou blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerkt, opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod. 14Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. 15Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. 16Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. 17Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 18Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. 19Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. 20Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 21Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; 22want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, 23maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. 24Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here! 26Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.