Herwijnen

Deuteronomium 32 | ‘Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt’

Schriftlezing:   Deuteronomium. 32: 1. Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken! Laat de aarde de woorden van mijn mond horen 2. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen laten mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen, en als regendruppels op het gewas. 3. Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen geef grootheid aan onze God! 4. Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want

Deuteronomium 32: 1-12 en 39-43 | De les van de geschiedenis

Schrifgedeelte: 1. Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken! Laat de aarde de woorden van mijn mond horen2. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen laten mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen, en als regendruppels op het gewas. 3. Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen geef grootheid aan onze God! 4. Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn

Jesaja 41: 1-14 | Wees niet verbaasd

Schriftlezing: 1 Zwijgt voor Mij, gij eilanden! en laat de volken de kracht vernieuwen; laat ze toetreden, laat ze dan spreken; laat ons samen ten gerichte naderen. 2 Wie heeft van den opgang dien rechtvaardige verwekt? heeft hem geroepen op zijn voet? de heidenen voor zijn aangezicht gegeven, en gemaakt, dat hij over koningen heerste? heeft ze zijn zwaard gegeven als stof, zijn boog als een voortgedreven stoppel? 3 Dat hij ze najaagde en doortrok

Markus 5: 21-43 | De blauwe draad

Schriftlezing: 21 En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij Hem; en Hij was bij de zee. 22 En ziet, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jaïrus; en Hem ziende, viel hij aan Zijn voeten, 23 En bad Hem zeer, zeggende: Mijn dochtertje is in haar uiterste; ik bid U, dat Gij komt en de handen op haar legt, opdat zij

Psalmen 72: 1-8 | Gerechtigheid verhoogt een volk

Schriftlezingen: Een dienst ten tijde van de corona pandemie Psalm 72: 1 – 8 1. O God, geef de koning Uw recht en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. 2. Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid en over Uw ellendigen met recht. 3. De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels, met gerechtigheid. 4. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, Hij zal de kinderen

Romeinen 2: 12-16 | Vrije genade

Dienst gehouden ten tijde van de Coronapandemie Schriftlezing: Romeinen 2: 12-16 12 Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. 13 Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. 14 Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet