Open Hof Kampen

‘Psalmen Tenachon’ | Psalmen 84 | ‘Rough road’

Schriftlezing: 1 (Voor de koorleider, op ‘De Gititische’; v. de zonen van Korach een musiceerstuk.) 2 Hoe verrúkkelijk uw wóningen, ÉNÉ, Omscháarde! 3 Mijn ziel bezwijmt, ja vergaat van verlangen naar de voorhoven van de ENE; mijn hárt en mijn vlées jubelen het uit tót de Gód die léeft! 4 Ook een mus vindt een huis,een zwaluw voor zich een nest waar zij haar kleintjes in neerlegt: uw altaren, ÉNE, Omscháarde, mijn kóning én mijn

‘Rabbijnse concepten’ | Beproeving en lijden | Job 4

Schriftlezing: 1 Toen nam Elifaz uit Teman het woord: 2 ‘Kun je verdragen dat iemand het woord tot je richt? Maar wie zou nu kunnen zwijgen? 3 Velen stond je bij met raad en daad en wie de moed ontzonk, heb je gesterkt. 4 Je woorden richtten hem die struikelde weer op, aan knikkende knieën gaf je nieuwe kracht. 5 Maar nu word jij beproefd, en je verliest de moed, nu treft jou het onheil,

‘Rabbijnse concepten’ | Enkeling en gemeenschap | Exodus 30: 22-26

Schriftlezing: Exodus 30: 22 De H E E R zei tegen Mozes: 23-24 ‘Neem de fijnste specerijen: vijfhonderd sjekel dikvloeibare mirre, half zoveel geurige kaneel – tweehonderdvijftig sjekel dus –, tweehonderdvijftig sjekel geurige kalmoes en vijfhonderd sjekel kassia, alles volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een hin olijfolie, 25 en bereid hieruit heilige zalfolie, een geurig mengsel zoals een reukwerker dat maakt. Met deze heilige zalfolie 26 moet je de ontmoetingstent zalven, de ark

‘Rabbijnse concepten’ | Gods partners zijn | Micha 6: 8

Schriftlezing: Micha 6: 8 Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God? Exodus 24: 1-81 Tot Mozes zeide Hij: Klim op tot de HERE, gij en Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van de oudsten van Israël en buigt u van verre neder. 2 Maar Mozes alleen zal tot de HERE

‘Rabbijnse concepten’ | Goedheid en barmhartigheid | Exodus 34: 1-11

Schriftlezing: Micha 6: 8 Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God? Exodus 34: 1-10 uit de Naardense Bijbel: 1 De Ene zegt tot Mozes: hak je twee stenen platen uit, als de eerste; schrijven zal ik op die platen de woorden die geweest zijn op de eerste platen, die je

‘Rabbijnse concepten’ | Het pad der deugden | 1 Korinthe 13

Schriftlezing: Exodus 33: 18 Dan zegt hij :laat mij toch uw glorie zien 19 Hij zegt:van mij uit laat ik voorbijtrekken:heel mijn goedheid,vlak voor je aanschijn,en de naam ‘Ene’ zal ik uitroepen voor je aanschijn;begenadigen zal ik wie ik begenadigen ontfermen zal ik mij over wie ik mij ontferm! 20 En hij zegt:je zult niet bij machte zijn om mijn gelaat te zien;want nooit ziet de roodbloedige mens mij aan en overleeft het! 21 Dan

‘Rabbijnse concepten’ | Joodse mystiek | Ezechiël 1

Schriftlezing: Ezechiël 1 : 1 Op de vijfde dag van de vierde maand in het dertigste jaar, toen ik te midden van de ballingen bij het Kebarkanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg ik een visioen van God. 2-3 (Op de vijfde dag van die maand, en wel in het vijfde jaar van koning Jojachins ballingschap, richtte de H E E R zich tot de priester Ezechiël, de zoon van Buzi, in het land

‘Rabbijnse concepten’ | Toewijding | Mattheüs 6: 1-13

Schriftlezing: Mattheüs 6: 1Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. 2Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 3Maar als je aalmoezen geeft, laat

1 Koningen 8: 22-23 en 37-43 | Uw Naam worde geheiligd

Dit betreft de ‘afscheidsdienst’ na 39 jaar actieve dienst als predikant van de PKN Tekst bij de bloemschikking: Het is goed voor een mens om een vijgenboom te hebben.Om een plek van rust te hebben, een plek van overdenking en gebed.Een plek waar je herinnerd wordt aan de vrede met God en waar je die vrede kunt oefenen.Een plek ook waar je jezelf voorbereidt op Zijn Komst.Een plek waar je vast vooruit grijpt op het

1 Korinthe 13: 13 | Geloof, hoop en Liefde

Schriftlezing: 13: 1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al

1 Korinthe 2: 1-16 | De wijsheid van God

Schriftlezing: 1 Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 1Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. 1Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. 1De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van

1 Korinthe 7: 10-16 | Twee geloven op één kussen….

Schriftlezing:10 Degenen die getrouwd zijn geef ik, nee, niet ik – de Heer geeft hun het volgende gebod: een vrouw mag niet scheiden van haar man 11 (is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven of zich met haar man verzoenen), en een man mag zijn vrouw niet wegsturen. 12 Verder geef ik zelf nog – niet de Heer – het volgende voorschrift: wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die bij hem wil

1 Petrus 3: 15 | Hij is mijn hoop!

Schriftlezing: 15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart.Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.

1 Samuël 24 | Met een bonzend hart

Schriftlezing uit de Naardense bijbel 1 David klimt daarvandaan op,- en zet zich neer in de bergvestingen van Een Gedi. 2 Het geschiedt: zodra Saul is teruggekeerd van achter de Filistijnen aan,- melden ze hem en zeggen: zie, David is in de woestijn van Een Gedi! •• 3 Dan neemt Saul drie duizendtallen uitgelezen manvolk uit heel Israël,- en gaat heen om David en zijn mannen te zoeken in het zicht van de Steenbokkenrotsen. 4

1 Samuël 25: 2-42 | Woede en dank

Schriftlezing: 1 David trok verder, naar de woestijn van Paran. 2 Nu woonde er in Maon iemand die zijn bedrijf in Karmel had. Hij was schatrijk: hij bezat drieduizend stuks schapen en duizend geiten. Hij was voor het scheren van de schapen naar Karmel gekomen. 3 Zijn naam was Nabal en zijn vrouw heette Abigaïl. Zij had een helder verstand en was mooi om te zien; hij was hard en gewetenloos. Hij was een nakomeling

1 Thessalonicenzen 4: 13-17 | Geen amnesie

Schriftlezing: 13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot

1 Thessalonicenzen 4:13 en 14 | Waar zijn ze?

Schriftlezing:13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.

Deuteronomium 30: 1-20 | Twee naar huis

Schriftlezing: 1 Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik u beschreven heb, zegeningen en vervloekingen, en wanneer u ten slotte, door de HEER, uw God, uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken, daar lering uit getrokken hebt 2 en samen met uw kinderen naar de HEER, uw God, terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen – daartoe heb ik u vandaag aangespoord –, 3 dan zal de HEER, uw God, in uw lot

Deuteronomium 31 | Zonder Torah geen leven

Liturgie Deuteronomium 31 (pdf) Preek Deuteronomium 31 Wajélech (pdf) https://youtu.be/JaQx-V78rX8 Schriftlezingen: Openbaringen 15: 1-4 Ik zag een ander teken aan de hemel, groots en wonderbaar: zeven engelen met zeven slagen,- de laatste, omdat hierin de hartstocht van God tot voleinding kwam. 2 En ik zag iets als een zee van glas, vermengd met vuur; en de overwinnaars van het beest en van zijn beelden van het getal van zijn naam stonden aan de glazen zee met hun

Deuteronomium 33: 1-5 | Zwart vuur op wit vuur

Schriftlezing: 1 Dit nu is de zegen waarmee Mozes, de man Gods, de Israëlieten gezegend heeft, vóór zijn dood. 2 Hij zei: De HEERE is van Sinaï gekomen, als de zon kwam Hij uit Seïr op. Hij verscheen blinkend vanaf de Paranbergen, Hij kwam met tienduizenden heiligen,aan Zijn rechterhand was een vurige wet voor hen. 3 Ja, Hij heeft de volken lief! Al Zijn heiligen zijn in Uw hand,Zíj zitten aan Uw voeten en vangen