Oude testament

1 Koningen 8: 22-23 en 37-43 | Uw Naam worde geheiligd

Dit betreft de ‘afscheidsdienst’ na 39 jaar actieve dienst als predikant van de PKN Tekst bij de bloemschikking: Het is goed voor een mens om een vijgenboom te hebben.Om een plek van rust te hebben, een plek van overdenking en gebed.Een plek waar je herinnerd wordt aan de vrede met God en waar je die vrede kunt oefenen.Een plek ook waar je jezelf voorbereidt op Zijn Komst.Een plek waar je vast vooruit grijpt op het

1 Samuël 24 | Met een bonzend hart

Schriftlezing uit de Naardense bijbel 1 David klimt daarvandaan op,- en zet zich neer in de bergvestingen van Een Gedi. 2 Het geschiedt: zodra Saul is teruggekeerd van achter de Filistijnen aan,- melden ze hem en zeggen: zie, David is in de woestijn van Een Gedi! •• 3 Dan neemt Saul drie duizendtallen uitgelezen manvolk uit heel Israël,- en gaat heen om David en zijn mannen te zoeken in het zicht van de Steenbokkenrotsen. 4

1 Samuël 25: 2-42 | Woede en dank

Schriftlezing: 1 David trok verder, naar de woestijn van Paran. 2 Nu woonde er in Maon iemand die zijn bedrijf in Karmel had. Hij was schatrijk: hij bezat drieduizend stuks schapen en duizend geiten. Hij was voor het scheren van de schapen naar Karmel gekomen. 3 Zijn naam was Nabal en zijn vrouw heette Abigaïl. Zij had een helder verstand en was mooi om te zien; hij was hard en gewetenloos. Hij was een nakomeling

1 Samuel 3 | …en eindigen als Eli?

Schriftlezing: 1 De jonge Samuël was in de dienst des HEREN onder toezicht van Eli. Nu was in die dagen het woord des HEREN schaars; gezichten waren niet talrijk. 2 In die tijd had Eli zich eens op zijn gewone plaats te ruste begeven – zijn ogen begonnen zwak te worden, hij kon niet meer zien. 3 Nog was de lamp Gods niet uitgegaan. Samuël had zich te ruste begeven in de tempel des HEREN

1 Samuël 3: 1-10 | En God sprak…

Schriftlezingen: Markus 1: 14-20 14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen 16 Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in

Deuteronomium 30: 1-10 | Profetie over Israel

Schriftlezing: Deuteronomium 30 1. Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik u beschreven heb, zegeningen en vervloekingen, en wanneer u ten slotte, door de HEER, uw God, uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken, daar lering uit getrokken hebt 2. en samen met uw kinderen naar de HEER, uw God, terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen – daartoe heb ik u vandaag aangespoord –, 3. dan zal de HEER, uw God, in

Deuteronomium 30: 1-20 | Twee naar huis

Schriftlezing: 1 Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik u beschreven heb, zegeningen en vervloekingen, en wanneer u ten slotte, door de HEER, uw God, uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken, daar lering uit getrokken hebt 2 en samen met uw kinderen naar de HEER, uw God, terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen – daartoe heb ik u vandaag aangespoord –, 3 dan zal de HEER, uw God, in uw lot

Deuteronomium 31 | Zonder Torah geen leven

Liturgie Deuteronomium 31 (pdf) Preek Deuteronomium 31 Wajélech (pdf) https://youtu.be/JaQx-V78rX8 Schriftlezingen: Openbaringen 15: 1-4 Ik zag een ander teken aan de hemel, groots en wonderbaar: zeven engelen met zeven slagen,- de laatste, omdat hierin de hartstocht van God tot voleinding kwam. 2 En ik zag iets als een zee van glas, vermengd met vuur; en de overwinnaars van het beest en van zijn beelden van het getal van zijn naam stonden aan de glazen zee met hun

Deuteronomium 32 | ‘Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt’

Schriftlezing:   Deuteronomium. 32: 1. Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken! Laat de aarde de woorden van mijn mond horen 2. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen laten mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen, en als regendruppels op het gewas. 3. Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen geef grootheid aan onze God! 4. Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want

Deuteronomium 32: 1-12 en 39-43 | De les van de geschiedenis

Schrifgedeelte: 1. Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken! Laat de aarde de woorden van mijn mond horen2. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen laten mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen, en als regendruppels op het gewas. 3. Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen geef grootheid aan onze God! 4. Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn

Deuteronomium 32: 48-52 en 34: 1-5 | Het Woord onder de doden

Schriftlezing: 32: 48 Dan spreekt de Ene tot Mozes op deze huidige dag en zegt: 49 klim op naar het gebergte van de overstekers hier, 
 de berg Nebo die in het land van Moab ligt voor het aanschijn van Jericho,- en zie het land van Kanaän aan dat ik de zonen Israëls ten eigendom geef; 50 sterf op de berg waarheen jij opklimt, en word dan verzameld bij je manschappen; zoals op Hor Hahar

Deuteronomium 33: 1-5 | Zwart vuur op wit vuur

Schriftlezing: 1 Dit nu is de zegen waarmee Mozes, de man Gods, de Israëlieten gezegend heeft, vóór zijn dood. 2 Hij zei: De HEERE is van Sinaï gekomen, als de zon kwam Hij uit Seïr op. Hij verscheen blinkend vanaf de Paranbergen, Hij kwam met tienduizenden heiligen,aan Zijn rechterhand was een vurige wet voor hen. 3 Ja, Hij heeft de volken lief! Al Zijn heiligen zijn in Uw hand,Zíj zitten aan Uw voeten en vangen

Deuteronomium 6: 1-9 | Hoor, Israël

Schriftlezing: 1. Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 2. U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen

Deuteronomium 6: 4-9 | Hoor Israël

Dienst gehouden ten tijde van de Coronapandemie Schriftlezingen: 1e lezing: Marcus 12: 28-31 28. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 29. Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30. heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en

Deuteronomium 8: 1-10 | Op de proef gesteld in de woestijn

Schriftlezing: Markus 1: 12-15 12. Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar 14. hij Gods goede nieuws verkondigde.15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is

Deuteronomium 8: 2 | Om te weten wat in uw hart is

Schriftlezing: 2 Gedenk dan heel de weg, waarop de HERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. `

Ester 4 | Vasten en bidden

Schriftlezing:  1 Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een rouwkleed en wierp stof over zijn hoofd. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter klaagde. 2 Voor de Koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in rouwkleding binnen te gaan. 3 In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw zodra het bevel en de wet van de koning er bekend

Esther 1-4 | De Naam verzwijgen

Schriftlezing: 12 Wanneer nu een meisje aan de beurt was om bij koning Ahasveros te komen, nadat zij gedurende twaalf maanden aan de voor de vrouwen geldende bepalingen onderworpen was geweest – want de tijd voor het gebruik van de schoonheidsmiddelen werd aldus ingedeeld: zes maanden met mirreolie en zes maanden met balsem en schoonheidsmiddelen der vrouwen –, 13 dan kwam het meisje aldus tot de koning: men gaf haar alles wat zij uit het

Esther 3-7 | Een kosmische strijd

Schriftlezing: 1 Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros de Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, groot, verhief hem in aanzien en plaatste zijn zetel hoger dan die van alle vorsten die bij hem waren. 2 En alle dienaren des konings die in de poort des konings waren, knielden en wierpen zich voor Haman ter aarde, want aldus had de koning ten aanzien van hem geboden. Mordekai echter knielde niet en wierp zich niet ter aarde.