Kampereiland

1 Johannes 3: 16-24 | Over geloof en geweten

Schriftlezing: een dienst ten tijde van de coronapandemie 1 Johannes 3: 16-24 16 Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 17 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? 18 Kinderen, we

Exodus 17: 8-16 | Een gevecht op leven en dood

Schriftlezing: 8. In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. 9. Toen zei Mozes tegen Jozua: ‘Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God.’ 10. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aäron en

Jesaja 32: 1-8 | Recht en gerechtigheid

Schriftlezingen vanuit de Naardense Bijbel 1e Schriftlezing Matteüs 3: 13-15 13 Dán treedt Jezus aan, uit Galilea op de Jordaan af tot bij Johannes, om door hem gedoopt te worden. 14 Maar die heeft hem tegengehouden, zeggend: ik heb het nodig gedoopt te worden door jóu, en jíj komt tot míj? 15 Maar ten antwoord zegt Jezus tot hem: laat het onmiddellijk toe; zó immers past het ons alle gerechtigheid te vervullen! Dán laat hij

Lucas 6: 17-31 | Opium van het volk?

Schriftlezing: 12.Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. 17 Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. 18 Ze waren gekomen om naar

Lukas 4: 16-21 | De onthulling van de Torah | 2019

Jesaja 61:1 vanuit de NBV De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, 2om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten,

Markus 1: 1-11 | Leven vanuit de stilte

Schriftlezing Marcus 1:1-11 11 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. 3 Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’ 4 Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te

Matteüs 3: 13-15 | Recht en gerechtigheid

Schriftlezingen vanuit de Naardense Bijbel 1e Schriftlezing Matteüs 3: 13-15 13 Dán treedt Jezus aan, uit Galilea op de Jordaan af tot bij Johannes, om door hem gedoopt te worden. 14 Maar die heeft hem tegengehouden, zeggend: ik heb het nodig gedoopt te worden door jóu, en jíj komt tot míj? 15 Maar ten antwoord zegt Jezus tot hem: laat het onmiddellijk toe; zó immers past het ons alle gerechtigheid te vervullen! Dán laat hij

Matthéüs 1: 1-21 | Vleeswording van de Christus

Schriftlezing: 1.Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. 2.Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers,3.Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram,4.Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon,5.Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï,6.Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria,7.Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia,

Matthéüs 14: 22-33 | Lopen waar niemand ging

Schriftlezing: 22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van

Matthéüs 24: 3-13 en 1 Thessalonicenzen 4: 13-18 | En dan zullen wij altijd bij Hem zijn

Schriftlezing: Matthéüs 24: 3-13 3. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ 4. Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze

Openbaring 4 en 5 | Al mijn tranen in uw boek

Schriftlezing 4. 1. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 2. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. 3. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder,