Nieuwe testament

1 Johannes 3: 16-24 | Over geloof en geweten

Schriftlezing: een dienst ten tijde van de coronapandemie 1 Johannes 3: 16-24 16 Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 17 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? 18 Kinderen, we

1 Korinthe 13: 13 | Geloof, hoop en Liefde

Schriftlezing: 13: 1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al

1 Korinthe 2: 1-16 | De wijsheid van God

Schriftlezing: 1 Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 1Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. 1Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. 1De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van

1 Korinthe 7: 10-16 | Twee geloven op één kussen….

Schriftlezing:10 Degenen die getrouwd zijn geef ik, nee, niet ik – de Heer geeft hun het volgende gebod: een vrouw mag niet scheiden van haar man 11 (is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven of zich met haar man verzoenen), en een man mag zijn vrouw niet wegsturen. 12 Verder geef ik zelf nog – niet de Heer – het volgende voorschrift: wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die bij hem wil

1 Petrus 3: 15 | Hij is mijn hoop!

Schriftlezing: 15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart.Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.

1 Petrus 4: 6 | Het evangelie onder de doden

Schriftlezing: 6 Ook aan de doen is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven.

1 Thessalonicenzen 4: 13-17 | Geen amnesie

Schriftlezing: 13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot

1 Thessalonicenzen 4:13 en 14 | Waar zijn ze?

Schriftlezing:13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.

Filippenzen 4: 4-9 | Eucharistie

Schriftlezing Romeinen 6: 1-4 1Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? 2Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? 3Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des

Galaten 5: 1-14 | ‘Eén Adam’

Schriftlezing: 1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 2 Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. 3 Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. 4 Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de

Handelingen 1: 1-11 | Hemel die aarde doordringt

Schriftlezing: 1e Schriftlezing Exodus 24: 12 – 25: 9 De Ene zegt tot Mozes: klim op tot mij, de berg op, en blijf daar; dan geef ik je de platen van steen, het onderricht en het gebod dat ik heb opgeschreven om hen te onderrichten! Mozes staat op, en ook Jozua, zijn helper, en Mozes klimt op naar de berg van God. Tot de oudsten heeft hij gezegd: blijft u voor ons hier totdat wij

Handelingen 1: 6 | Het herstel van het koningschap voor Israël

Schriftlezing: 1 Koningen 8: 10. En het geschiedt bij de uittocht van de priesters uit het heiligdom: de Wolk vervult het huis van de Ene. 11. De priesters zijn niet bij machte te blijven staan om dienst te doen, vanwege de verschijning van de Wolk; want de glorie van de Ene vervult het huis van de Ene. Openbaringen 14: 14. En ik zag, en zie: een witte wolk, en op de wolk was gezeten iemand

Handelingen 1: 6 | Hoe lang nog?

Schriftlezing: Handelingen der Apostelen 1: 1 Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, 2 tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn bevelen had gegeven; 3 aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al

Handelingen 2: 2 en 3 | Een lopend vuur

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 (Naardense bijbel) 1. Als de dag van Pinksteren vervuld wordt zijn allen op die plek. 2. Het geschiedt eensklaps: vanuit de hemel klinkt een ruisen zoals van een geweldig gedreven ademen en vult heel het huis waar zij zijn gezeten. 3. Er laten zich aan hen zien: tongen -die zich verdelen- als van vuur; het zet zich neer op ieder van hen. 4. Zij worden allen vervuld van heilige geestesadem, en

Handelingen 3: 1-10 | Opstaan!

Schriftlezing: Johannes 9: 1 In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2 Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ 3 ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 4 Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij

Hebreeën 1: 6 | Zie, uw Koning

Schriftlezing: 6 Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij: ‘Laten al Gods engelen hem eer bewijzen.

Hebreeën 11: 23 | Zaad wat naar het licht groeit

Schriftlezing: 23 Door het geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen, dat hij een schoon kind was, en zij hebben het bevel des konings niet gevreesd.

Jacobus 1: 1-8 | Leef als een kind dat bij moeder speelt

Schriftlezing: 1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing. 2 Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, 3 want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. 4 Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. 5 Indien echter iemand van u in wijsheid te kort