FG Nieuwe testament

FG 1 Corinthiërs 15: 26 | Laatste vijand de dood | herdenking bevrijding | 05-05-1974

 Tekst:  Als laatste vijand wordt de dood vernietigd.  Gezang 302 1 Wilt heden nu treden voor God, den Here,Hem boven al loven van harte zeer,en maken groot zijns lieven namens ere,die daar nu onzen vijand slaat terneer! 2 Ter eren ons Heren wilt al uw dagendit wonder bijzonder gedenken toch.maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,doet ieder recht en wacht u voor bedrog. 3 Bidt, waket en maket, dat g’ in bekoringen ‘t kwade met

FG 1 Corinthiërs 15: 28 | Alles in alles | 07-08-1988

Schriftlezing: 1 Corinthiers 15: 19-28 19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. 20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. 21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. 22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus

FG 1 Corinthiërs 15: 28 | opdat de Heere God zal zijn alles in alles | 01-09-1991

Schriftlezing: 1 Corinthiërs 15: 19-28 19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. 20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. 21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. 22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus

FG 1 Corinthiërs 15: 5b | Jezus na de opstanding, gezien door de twaalven | mei 1987

Deze dienst in de Hillegondakerk Rotterdam-Hillegersberg, begint gelijk met de verkondiging vanuit de brief aan de Corinthiërs.  Vermoedelijke Schriftlezing hier in de SV geplaatst: 1 Corinthiërs 15: 1-15 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs

FG 1 Corinthiërs 15: 5b | Taak van Judas

  Schriftlezing: 1 Corinthiërs 15: 1-8 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor

FG 1 Corinthiërs 2: 10 | de Geest onderzoekt de diepten Gods | 25-06-1971

Schriftlezing: 2: 1 En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden, of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God. 2 Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd. 3 En ik was bij ulieden in zwakheid, en in vreze, en in vele beving. 4 En mijn rede, en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid,

FG 1 Corinthiërs 2: 2 | Jezus Christus en Dien gekruisigd | 19-11-1972

Deze dienst, weliswaar een gedeelte daarvan, is de kwaliteit ten spijt, i.v.m. het 25 jarig ambtsjubileum wel in deze serie opgenomen. Schriftlezing: 1 Corinthiërs 2 1 En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden, of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God. 2 Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd. 3 En ik was bij ulieden in zwakheid, en

FG 1 Corinthiërs 6: 20 | gij zijt duur gekocht | 07-12-1975

Schriftlezing: 1 Corinthiërs 6: 12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. 13 De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen; maar God zal beide dezen en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor den Heere en de Heere voor het lichaam. 14 En

FG 1 Corinthiërs 8: 9-11 | het onwetend zondigen | 11-01-1976

Schrift tekst gedeelte: 1 Corinthe 8:  9 Maar ziet toe, dat dit uw recht niet tot een struikelblok worde voor den zwakken. 10 Want wanneer iemand u die kennis hebt ziet aanliggen in een afgodstempel zal dan niet zijn geweten terwijl hij zwak is geworden, worden opgebouwd tot het eten van het afgodenoffer?  11 te gronde gericht wordt dan de zwakke door uwer kennis de broeder om wiens wil Christus gestorven is. 12 Wanneer gij zo

FG 1 Johannes 1: 5 | God is enkel licht | 21-11-1976

  Schriftlezing: 1 Johannes 1: 1-10 1 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens; 2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.) 3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat

FG 1 Johannes 1: 7 | Het bloed | 00-10-1990

Schriftlezing is geweest: 1 Johannes 1: 1 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens; 2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.) 3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat

FG 1 Thimotheüs 3: 16b | Gezien van de engelen | 24-06-1979

Schriftlezing: 1 Thimotheüs 3: 14 Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen; 15 Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. 16 En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is

FG 2 Corinthiërs 12: 7 | De doorn in het vlees | 27-08-1978

Schriftlezing: 2 Corinthiërs 12: 1 Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar; want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heeren. 2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in hetlichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel; 3 En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of

FG 2 Corinthiërs 12: 7 | rond dit vers…. | 24-09-1978

U hoort de schriftlezing en de preek Schriftlezing: 1 Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar; want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heeren. 2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel; 3 En ik ken een zodanig mens (of

FG 2 Corinthiërs 13: 13 | Gratie | de Zegenbede | 05-06-1977

Schriftlezing: 1 Dit is de derde maal, dat ik tot u kom; in den mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. 2 Ik heb het te voren gezegd, en zeg het te voren als tegenwoordig zijnde de tweede maal,en ik schrijf het nu afwezende aan degenen, die te voren gezondigd hebben, en aan al de anderen, dat, zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen; 3 Dewijl gij zoekt een proeve

FG 2 Corinthiërs 4: 16-18 | Ingewijden en niet ingewijden | 30-09-1973

Schriftlezing: 2 Corinthiërs 4: 16 Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. 17 Want onze lichte verdrukking,die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; 18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet

FG 2 Corinthiërs 5: 17 | ziet, het is alles nieuw geworden | 21-06-1981

Schriftlezing: 11 Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. 12 Want wij prijzen onszelven u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen, die in het aangezicht roemen en niet in het hart. 13 Want hetzij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het

FG Efeziërs 3: 20-21 | Roeping heidenen | 31-07-1974

Schriftlezing: Efeziërs: 3 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 5 Welke in

FG Efeziërs 4: 28 | Het heffen van de heilige vonk | 00-11-19..

Schriftlezing: Efeziërs 4: 17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. 18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten; 19 Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. 20 Doch gij hebt Christus alzo

FG Efeziërs 6: 12-13 | Wapenrusting, tijd, geest, etc..| 16-06-1974

Psalm 130: 2 Zo Gij in ‘t recht wilt treden, O Heer’, en gadeslaan Onz’ ongerechtigheden; Ach, wie zou dan bestaan? Maar neen, daar is vergeving Altijd bij U geweest; Dies wordt Gij, Heer’, met beving, Recht kinderlijk gevreesd. Schriftlezing Efeziërs 6: 10-18 10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.